Այսօր: Կիրակի, 26 Հունիսի 2022թ.
Թալինի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 5
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԻՐԱԶԵԿՈւՄ
2022,Հունիս 17 - Դեկտեմբեր 30
Իրազեկում
2022,Մայիս 6 - 2023,Հունիս 1
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2022,Հունվար 31 - Դեկտեմբեր 31
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2022,Հունվար 31 - Դեկտեմբեր 31
ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՆԵՐՈՒԺԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ.
2021,Սեպտեմբեր 27 - 2024,Սեպտեմբեր 27
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ...ԿԱՅՔԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻՆ...
2021,Հունիս 28 - 2022,Հունիս 28

ՀԱՐՑՈՒՄ

Ուրբաթ, 12 Փետրվարի 2021թ.
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ

1.1.Քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքների բնագավառ

 Կատարվել է քաղաքացիների ընդունելություն, օրենքով սահմանված կարգով քննության է ենթարկվել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, միջոցներ է ձեռնարկվել համապատասխան խնդիրներին լուծումներ գտնելու: Քաղաքացիներին տրամադրվել են համապատասխան փաստաթղթեր և տեղեկանքներ:
2020թ. հունվարի 08-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում համայնքապետարանում փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է`

Մտից գրություններ -1040
Դիմումներ-191
Ելից գրություններ-887

Համայնքի ղեկավարն իր իրավասության շրջանակներում ընդունել է 362 իրավական ակտ, որից`

Որոշումներ -317
Կարգադրություններ -45
Կայացել է համայնքի ավագանու 9 նիստ
Ավագանու կողմից ընդունվել է    70 որոշում:

 Համայնքի ղեկավարը քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում սահմանել է խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրականացվել է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ:
2020թ. ընթացքում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից գումարվել է 5 նիստ: Նիստերի արդյունքում 1 անչափահասի նկատմամբ սահմանվել է տեսակցության կարգ, 1 երեխայի նկատմամբ հոգեբարձության ճանաչում և 3 անչափահաս երեխայի գույքի վաճառքի մասին որոշումների ընդունում:

 1.2.    Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության բնագավառ

 Համայնքի բնակիչների համար ստեղծված են բավարար պայմաններ` իրազեկ լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և մասնակցելու համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը:

Թալինի համայնքապետարանի պաշտոնականի կայքն է` talin.am
Թալինի համայնքապետարանի պաշտոնականի էլեկտրոնային հասցեն է`
taliniqaxaqapetaran@list.ru,
Էջ սոցիալական ցանցում`  ֆեյսբուքյան էջ, <<Թալինի համայնքապետարան>>
Թեժ գծի հեռախոսահամարը` (+374) 024923138

 1.3.     Ֆինանսական բնագավառ

 

    
    
 

 

 

 

 

 

Համայնքի 2020թ.բյուջեի եկամուտներն ըստ վարչական և ֆոնդային մասերի

204545,3 հազար դրամ,
250631,6

 

Վարչական բյուջեի եկամուտներ                                    

Ֆոնդային բյուջեի  եկամուտներ

Համայնքի 2020թ.բյուջեի կատարողականը

 

հազար դրամ

Հ/Հ

Ցուցանիշներ

Տարեկան պլան

Փաստացի կատարված պլան

%

1

Գույքահարկ

35100.0

31792.3

90.6

2

Հողի հարկ

5800.0

5895.5

101.6

3

Պետական տուրք

5000.0

4146.1

82.9

4

Տեղական տուրք

4530.0

4784.1

105.6

5

Այլ եկամուտներ

29372.1

28124.0

95.8

5.1

Որից գույքի և հողի վարձակալություն

4000.0

4832.2

120.8

5.2

ՔԿԱԳ` պետության կողմից

5354.1

5354.1

100

5.3

Այլ եկամուտներ

2518.0

2642.7

105

5.4

Տեղական վճարներ

17500.0

15295.0

87.4

6

Դոտացիա

124743.2

124743.2

100

6.1

Որից դոտացիա

106188.7

106188.7

100

6.2

Սուբվենցիա` ժող. գործիքների

3500.6

3500.6

100

Ընդամենը եկամուտներ

204545.3

199485.2

97.5

 

 

 Համայնքի 2020թ. բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ գործառնական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների)

հազար դրամ

 

Հ/Հ

Ցուցանիշներ

Գումար

տես. կշիռ

Ընդամենը

296073.7

100,0%

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

123358.6

41.6

2

Պաշտպանություն

227.4

0.1

3

Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն

0

 

4

Տնտեսական հարաբերություններ

4380.5

1.4

5

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

14500.0

4.9

6

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն

33949.5

11.5

7

Առողջապահություն

0

 

8

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

26470.0

9.0

9

Կրթություն

75982.7

25.6

10

Սոցիալական պաշտպանություն

1705.0

0.6

11

Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

15500.0

5.3

 

 1.4.   Պաշտպանության կազմակերպման բնագավառ

 

Օրենքով սահմանված կարգով վարվում է համայնքի զինապարտների գրանցամատյանը, նրանց վերաբերյալ ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի բնակության վայրի հաշվառումից հանվելու, աշխատանքի ընդունվելու և աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ տվյաները ներկայացվում է տարածքային զինկոմիսարիատ: Ռազմակն դրության պայմաններում իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ զինկոմիսարիատից տրվող ծանուցագրերը համապատասխան անձանց ծանուցելու համար:

 1.5.   Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման բնագավառ

 

Իրականացվել են միջոցառումներ համայնքային ենթակայության օբյեկտների անվտանգ աշխատանքն ապահովելու նպատակով: Կազմվել է աղետների ռիսկերի նվազեցման պլանը և ճշգրտվել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության պլանը:

ԱԻՆ տարածքային ստորաբաժանման հետ անցկացվել է համատեղ վարժանքներ:

Գույքագրվել են համայնքում առկա նկուղները և ապաստարանները, իրականացվել է համապատասխան ամրագրում <<Օդային տագնապ>> ազդանշանի դեպքում բնակչությանը թաքստոցներով ապահովելու համար: Համայնքում տեղադրվել է  մեկ նոր շչակ և 4 շչակ վերանորոգվել է: Թալինցի բարերարների աջակցությամբ ապաստարանները ապահովվել են` էլեկտրական գեներատորներով, ջրի պլաստիկ տարաներով և մարտկոցային լուսատուներով:

 1.6.   Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ

*Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատողին տրվել է 49 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք:

*Տրվել է 42 շինարարության թույլտվություն:

*Սահմանված կարգով ձևակերպվել է 15 ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրում:

*Սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացվում շենքերի ու շինությունների նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով, համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ սահմանված պահանջների նկատմամբ:

*Իրականացվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի ու շինությունների, գույքի ամենամյա հաշվառում, գույքագրման փաստաթղթերը ներկայացվել է ավագանու հաստատմանը:

*Իրականացվել է 7 աճուրդ:

*Կատարվել է անշարժ գույքի 50 հասցեավորում:

 

2020թ. ընթացքում համայնքապետարանի, կառավարության կողմից համայնքներում  տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրով իրականացրելէ 439 239 482 ՀՀ դրամի աշխատանք, մասնավորապես`

 1) Մյասնիկյան, Թումանյան, Թումանյան 2-րդ նրբ, Տերյան1-իննրբանցք, Մեխանիզատորների, Կոմիտաս, Շիրազի, Թամանցիների, Սայաթ-ՆովաԱլբերտ  Խաչատրյան  փողոցներիասֆալտբետոնե   ծածկիհիմնանորոգման  աշխատանքներ: Ընդհանուրբյուջենկազմելէ 346 338 896 ՀՀդրամ, որիցհամայնքիկողմիցներդրվելէ 173 169 434 ՀՀդրամ:

 2) Քոթանյան, Ժիրայր Ավետիսյան, Ռենե Լևոնյան, Այգեստան, Գայի 2-րդ նրբանցք, Մեխանիզատորների 2-րդ նրբանցք, Թումանյան 1-ին նրբանցք, Սայաթ-Նովա 2-րդ նրբանցք, Սարյան 1-ին նրբանցք   փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման, 16 փողոցներիթվով 120 լուսամփոփներիփոխարինում լեդ լուսամփոփներովեվ ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ: Ընդհանուր բյուջեն կազմել է 28 311 040 ՀՀ դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվել է 12 739 968 ՀՀ դրամ:

3) Համայնքապետարանի դահլիճի, ջեռուցման համակարգի և 3 սենյակների  հիմնանորոգման աշխատանքներ: Ընդհանուր բյուջեն կազմել է 21 412 402 ՀՀ դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվել է 13 918 061 ՀՀ դրամ:

 4) N3 մանկապարտեզի խաղահրապարակի բարեկարգման և սպորտային դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ:  Ընդհանուր բյուջեն կազմել է 21 105 371 ՀՀ դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվել է 9 497 416 ՀՀ դրամ:

 5)Խանջյան 21, 23 բազմաբնակարան շենքերի կտուրների և Տերյան 26 բազմաբնակարան շենքի մուտքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Ընդհանուր բյուջեն կազմել է 22 071 800 ՀՀ դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվել է 9 932 310 ՀՀ դրամ:

 6) ՀՀֆուտբոլիֆեդերացիայիևԹալինիհամայնքապետարանիմիջոցներովհիմնանորոգվելէկենտրոնականայգումգտնվողֆուտբոլիմարզադաշտը:

 7) ՀՀ կառավարության և Թալինի համայքապետարանի միջոցներով կառուցվել է Թալինի ջրամբարց ղեպի քաղաք հոսող ոռոգման ջրի ներքին ցանցը:  Ընդհանուրբյուջենկազմելէ25 460 200 ՀՀդրամ, որիցհամայնքիկողմիցներդրվելէ  1 802 000 ՀՀդրամ:

8) ՀՀ կառավարության միջոցներով հիմնանորոգվումէ Մ9 միջպետական ճանապարհի Թալին համայնքով անցնող հատվածիասֆալտբետոնեծածկը, որն ընդգրկում է Թալին համայնքի` Քոթանյան, Սպանդարյան և Գայի փողոցները, որտեղ հիմնանորոգվում է նաևխմելու ջրի և կոյուղու ներքին ցանցը, կառուցվում է նոր ջրատար, վերջինիսնախագծայինաշխատանքներըիրականացվելէհամայնքիմիջոցներով:

 1.7.   Հողօգտագործման բնագավառ

 Վերահսկողություն է իրականացվել համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ:

 1.8.   Առևտրի և ծառայությունների բնագավառ

 *Տրամադրվելէոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման 39 թույլտվություն:

*Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման 9 թույլտվություն:

* Զվարճանքի օբյեկտների ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու 1 թույլտվություն:

*Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առքուվաճառքի 3  թույլտվություն:

*Հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 7 թույլտվություն:

* Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 4 թույլտվություն:

*Թալին համայնքի խորհրդանշանները (զինանշան, անվանում և այլն)որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու 1 թույլտվությույն:

* Արտաքին գովազդ տեղադրելու 4 թույլտվություն:

 

9.Կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների բնագավառ

 

Իրականացվել են համայնքի ենթակայության ՀՈԱԿ-ների նյութատեխնիկական բազայի թարմացման աշխատանքներ:

Կրթամշակույթային ՀՈԱԿ-ների կողմից ծառայություններ ստացողների ընդհանուր քանակը կազմում է `523, որից

Երաժշտական դպրոց – 125

Մշակույթի կենտրոն – 120

Գեղարվեստի դպրոց – 112

Մանկապարտեզ – 126

Մարզադպրոց - 40

Համայնքային միջոցառումներ չի իրականացվել կորոնավիրուսի հետ կապված:

 

 10.Առողջապահության բնագավառ

 Կազմակերպվել է հարային լսումներ Թալինի բժշկական կենտրոնի վերանորոգման հարցով:

 11.Սոցիալական պաշտպանության բնագավառ

 Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին, զոհվածների ընտանիքներին, ապրիլյան քառօրյաի մասնակիցներին` մասնավորապես 131 ընտանիք ստացել է դրամական օգնություն:

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 38 երեխայի <<Դիակոնիա>> բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ տրվել է ամենամսյա սնունդ օգնություն:

Օգնություն է տրամադրվել Թալին համայնքում ժամանակավոր բնակվող Արցախի հանրապետությունից ժամանած ընտանիքներին:

 12.Գյուղատնտեսության բնագավառ

 ՀՀ կառավարության աջակցության ծրագրով բնակչությանը ինքնարժեքից ցածր գնեորով տրվել է սերմեր:

Իրականացվել է ընտանի կենդանիների հաշվառում, որի արդյուքի հիման վրա կատարվել է կենդանիների պատվաստում:

 

 
  
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Գայի 1
0249 2-25-46
taliniqaxaqapetaran@list.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner