Թալին համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 1111111113000Տարեկան3000/երեք հազար/դրամ Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004651012035000Տարեկան5000/հինգ հազար/դրամ Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական350/երեք հարյուր հիսուն/դրամ Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 9900465101211150000Տարեկան150000/հարյուր հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  2500Տարեկան2500/երկու հազար հինգ հազար/դրամ Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  1000Տարեկան1000/հազար/դրամ Ընտրել
1144 Ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար, օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար՝ 9004651012457500Տարեկան7500/յոթ հազար հինգ հարյուր/դրամ Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90046510122950000Տարեկան50000/հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Տարեկան3000/երեք հազար/դրամ Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Տարեկան5000/հինգ հազար/դրամ Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90046510131015000Տարեկան15000/տասնհինգ հազար/դրամ Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Տարեկան30000/երեսուն հազար/դրամ Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Տարեկան50000/հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Տարեկան50000/հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1137Ա - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`յուրաքնչյուր եռամսյակի համար՝ -26-ից 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցեղ հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 90046510106212000Եռամսյակային12000/տասերկու հազար/դրամ Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90046500002550000Տարեկան50000/հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 9001250024863000Տարեկան3000/երեք հազար/դրամ Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  25000Տարեկան25000/քսանհինգ հազար/դրամ Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան200000/երկուհարյուր հազար/դրամ Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան500000/հինգ հարյուր հազար/դրամ Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան250000/երկու հարյուր հիսուն հազար/դրամ Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական1500/հաղար հինգ հարյուր/դրամ Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2625Ամսական2625/երկու հազար վեց հարյուր քսանհինգ/դրամ Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9004651013361125Ամսական1125/հազար հարյուր քսանհինգ/դրամ Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Տարեկան1000000/հարյուր հազար/դրամ Ընտրել
1148Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար -մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  4000Եռամսյակային4000/չորս հազար/դրամ Ընտրել
1148Բ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար -մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  1000Տարեկան1000/մեկ հազար/դրամ Ընտրել
1147 խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90046500001745000Տարեկան45000/քառասունհինգ հազար/դրամ Ընտրել
Հ1222 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ և ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱՐ  2000Տարեկան2000/երկու հազար/դրամ Ընտրել