Թալին համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004651013103000 3000 /երեք հազար / դրամ Ընտրել
1136 գ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ՚ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ.ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏ. ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ  5000 5000 /հինգ հազար / դրամ Ընտրել
1131Խ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ  3000Եռամսյակային3000/Երեք հազար/ Ընտրել
1131Ծ ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական350 /երեք հարյուր հիսուն / դրամ Ընտրել
1131Կ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ  50000Եռամսյակային50000/Հիսուն հազար/ Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  2500Տարեկան2500 / երկու հազար հինգ հարյուր / դրամ Ընտրել
1142 ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՔՄ  1500Ամսական1500/Մեկ հազար հինգ հարյուր / Ընտրել
1145 Ժբ) ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂ. ՊԱՏՐԱՍՏՎ.ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՔՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ՚ՀԱՄԱՐ  50000Տարեկան50000 / հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Տարեկան3000 /երեք հազար/ դրամ Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Տարեկան5000 /հինգ հազար /դրամ Ընտրել
1131Թ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  15000Տարեկան15000/ տասնհինգ հազար/ դրամ Ընտրել
1131Ի 501-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Տարեկան50000 / հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1131Հ ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ 24.00 ՀԵՏՈ ԱՇԽ.  100000Տարեկան100000 /Մեկ հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  25000Տարեկան25000 /քսանհինգ հազար / դրամ Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան200000 / երկու հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան500000 / հինգ հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան250000 / երկու հարյուր հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան100000 / հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1131Ղ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 9004650000252500Եռամսյակային2500/Երկու հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Ա ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 0-26ՔՄ 9004650000252500Եռամսյակային2500/Երկու հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131ՈՒ ՈՉ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 900465000025500Եռամսյակային500/Հինգ հարյուր/ Ընտրել
1147 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔ.ՀԵՂՈՒԿՎԱՌԵԼ,ԲՆԱԿ.ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ,ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿՐՊԱԿ. ՏԵԽՆԻԿ.ՀԵՂՈՒԿ.ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ  45000Տարեկան45000 / քառասունհինգ հազար / դրամ Ընտրել
1146 Ժգ) Ավտոկայանատեղի համար  7500Տարեկան7500 /յոթ հազար հինգ հարյուր / դրամ Ընտրել
1131Ժ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Տարեկան30000 /երեսուն հազար/ դրամ Ընտրել
1131Լ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 26-50ՔՄ  6500Եռամսյակային6500/բվեց հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Փ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 50-100քմ  10000Եռամսյակային10000/Տաս հազար/ Ընտրել
1131Ձ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 100-200ՔՄ  12500Եռամսյակային12500/Տասներկու հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Ճ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 0-26ՔՄ-ՔԱՂ  6000Եռամսյակային6000/Վեց հազար/ Ընտրել
1131Պ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 26-50ՔՄ-ՔԱՂ  9750Եռամսյակային9750/Ինն հազար յոթ հարյուր հիսուն/ Ընտրել
1131Ջ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 50-100ՔՄ-ՔԱՂ  18000Եռամսյակային18000/Տասնութ հազար/ Ընտրել
1131Ռ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 100-200ՔՄ-ՔԱՂ  23000Եռամսյակային23000/Քսաներեք հազար/ Ընտրել
1131Ս ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 0-26ՔՄ -ՔԱՂ 9004651010626000Եռամսյակային6000/Վեց հազար/ Ընտրել
1131Վ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 26-50ՔՄ -ՔԱՂ 9004651010629750Եռամսյակային9750/Ինն հազար յոթ հարյուր հիսուն/ Ընտրել
1131Տ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 50-100ՔՄ -ՔԱՂ 90046510106215000Եռամսյակային15000/Տասնհինգ հազար/ Ընտրել
1131Ր ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 100-200 ՔՄ -ՔԱՂ  18750Եռամսյակային18750/Տասնութ հազար յոթ հարյուր հիսուն/ Ընտրել
1131Բ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 26-50ՔՄ 9004650000255000Եռամսյակային5000/Հինգ հազար / Ընտրել
1131Գ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 0-26ՔՄ-ՔԱՂ 9004650000253750Եռամսյակային3750/Երեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ Ընտրել
1131Դ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 26-50ՔՄ -ՔԱՂ. 9004650000257500Եռամսյակային7500/Յոթ հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Ե ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 50-100ՔՄ -ՔԱՂ.  11250Եռամսյակային11250/Տասնմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն/ Ընտրել
1131Զ ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 100-200ՔՄ -ՔԱՂ.  15000Եռամսյակային15000/Տասնհինգ հազար/ Ընտրել
1131Է ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 200-500ՔՄ -ՔԱՂ.  22500Եռամսյակային22500/Քսաներկու հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Ը ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 100-200ՔՄ  10000Եռամսյակային10000/Տաս հազար/ Ընտրել
1131Ց ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 200-500ՔՄ-ՔԱՂ  43000Եռամսյակային43000/Քսռասուներեք հազար / Ընտրել
1147Ա ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔ.ՀԵՂՈՒԿՎԱՌԵԼ,ԲՆԱԿ.ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ,ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿՐՊԱԿ. ՏԵԽՆԻԿ.ՀԵՂՈՒԿ.ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ ԹԱԼԻՆ 90046500001760000 60000/Վաթսուն հազար/ Ընտրել
1147Բ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔ.ՀԵՂՈՒԿՎԱՌԵԼ,ԲՆԱԿ.ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ,ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿՐՊԱԿ. ՏԵԽՆԻԿ.ՀԵՂՈՒԿ.ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ  30000 30000/Երեսուն հազար/ Ընտրել
1131ԽԱ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ 9004651020606500Տարեկան6500/Վեց հազար հինգ հարյուր/ Ընտրել
1131Մ ՔԱՂԱՔԱՑ. ՀՈԳԵՀԱՆԳՍ. ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 900465007079375000Տարեկան375000?Երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար/ Ընտրել
1131ՄԱ ՔԱՂԱՔԱՑ. ՀՈԳԵՀԱՆԳՍ. ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 900465007078250000Տարեկան250000?Երկու հարյուր հիսուն հազար/ Ընտրել
1147Գ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔ.ՀԵՂՈՒԿՎԱՌԵԼ,ԲՆԱԿ.ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ,ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿՐՊԱԿ. ՏԵԽՆԻԿ.ՀԵՂՈՒԿ.ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԵՆԻ  30000Տարեկան30000/Երեսուն հազար/ Ընտրել
1147Դ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔ.ՀԵՂՈՒԿՎԱՌԵԼ,ԲՆԱԿ.ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ,ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿՐՊԱԿ. ՏԵԽՆԻԿ.ՀԵՂՈՒԿ.ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ  30000Տարեկան30000/Երեսուն հազար/ Ընտրել
1131ԾԱ ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 900465006774175Օրական175 /հարյուր յոթանասունհինգ դրամ/ Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ