Թալին համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004651013103000 3000 /երեք հազար / դրամ Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004651012035000 5000 /հինգ հազար / դրամ Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  350Օրական350 /երեք հարյուր հիսուն / դրամ Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900465101211150000Տարեկան150000 /հարյուր հիսուն հազար /դրամ Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  2500Տարեկան2500 / երկու հազար հինգ հարյուր / դրամ Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  1000 1000 / հազար / դրամ Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90046510122950000Տարեկան50000 / հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Տարեկան3000 /երեք հազար/ դրամ Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Տարեկան5000 /հինգ հազար /դրամ Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90046510131015000Տարեկան15000/ տասնհինգ հազար/ դրամ Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Տարեկան30000 /երեսուն հազար/ դրամ Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Տարեկան50000 / հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Տարեկան50000 / հիսուն հազար/ դրամ Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 900465000025100000Տարեկան100000 / հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  25000Տարեկան25000 /քսանհինգ հազար / դրամ Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան200000 / երկու հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան500000 / հինգ հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան250000 / երկու հարյուր հիսուն հազար / դրամ Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան100000 / հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական1500 / հազար հինգ հարյուր / Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2625Ամսական2625 /երկու հազար վեց հարյուր քսանհինգ / դրամ Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9004651013361125Ամսական1125 / հազար հարյուր քսանհինգ / դրամ Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Տարեկան100000 /հարյուր հազար / դրամ Ընտրել
1147 խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90046500001745000Տարեկան45000 / քառասունհինգ հազար / դրամ Ընտրել
1146 Ժգ) Ավտոկայանատեղի համար  7500Տարեկան7500 /յոթ հազար հինգ հարյուր / դրամ Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ